Fysioterapi

Hva er fysioterapi
Fysioterapi er en egen vitenskap, knyttet til det medisinske fagfeltet. Fysioterapi kan beskrives som forebyggende, undersøkende og behandlende tiltak som omfatter blant annet manuelle teknikker og øvelser. Fysisk aktivitet og bevegelse er sentralt i fysioterapifaget, og trening er et viktig tiltak for å bli frisk av plager. Fysioterapeuten er også en sentral veileder og rådgiver.

Hvordan blir man fysioterapeut
Fysioterapiutdanningen i Norge er en treårig høyskoleutdanning som gir bachelorgrad med et fjerde år som gjennomføres som turnustjeneste. Det finnes også mastergradsutdanning for videre studier - manuell terapeut og psykomotorisk fysioterapeut.
I Norge må en ha offentlig autorisasjon for å kunne kalle seg fysioterapeut.

Hvordan jobber fysioterapeuter

Fysioterapeuter arbeider både mot enkeltpersoner og i grupper, og kan gjøre tiltak både forebyggende og behandlende. Fysioterapeuter kan bruke sin kompetanse innenfor de fleste felt innenfor helse og sosialsektoren, både i privat og offentlig virksomhet. Mange blir også ansatt i andre yrker innenfor for eksempel undervisning og veiledning, bedriftsmarked, attføring eller salg. Fysioterapeuten kan behandle, veilede, undervise og instruere alt etter den enkelte fysioterapeuts interessefelt, erfaring og eventuelle videreutdanning. Dette vil si at fysioterapeuter kan ha forskjellig kompetanse alt etter hvor og hva de jobber med. 

Noen fysioterapeuter er ansatt og andre er selvstendig næringsdrivende. Noen av de som er selvstendig næringsdrivende har driftstilskudd fra kommunen som utløser rett til trygderefusjon, dvs at du bare betaler egenandel eller har full dekning alt etter hvilken diagnose du har. Andre selvstendig næringsdrivende driver helprivat uten refusjonsmuligheter. De sistnevnte har som oftest lite venteliste, men koster 100-150 kr mer.

Fysioterapeuter arbeider ut fra yrkesetiske regler som gjør at du som kunde skal oppleve deg ivaretatt. Norsk Fysioterapeut Forbund er vårt største forbund.

Jeg studerer pr tiden videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi, og tar fra 1.3 i mot noe pasienter til behandling på refusjon.