Psykomotorisk fysioterapi

En fysioterapeut med psykomotorisk kompetanse er en fysioterapeut med godkjent videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Helt sentralt i grunnlagstenkningen for behandlingsformen er at kropp og psyke forstås som en enhet, og at kroppen kan brukes som innfallsvinkel som ledd i å behandle plager som smerter, utmattelse, anspenthet, angst, depresjon, spiseforstyrrelser med flere.  
Du må ha rekvisisjon av lege til psykomotorisk fysioterapi for å utløse trygderefusjon, og fysioterapeuten må ha driftsavtale med kommunen (unntak for driftsavtale er utdanningskandidater). 

Psykomotorisk fysioterapi baserer seg på at menneskers psykiske og fysiske helse utgjør et hele og ikke kan holdes atskilt. Kroppen preges av alle livsopplevelser og følelsesmessige erfaringer. Alt vi har opplevd og erfart setter sine kroppslige spor; livshistorien setter seg i kroppen og gir ulike symptomer – fysisk, psykisk eller via det autonome nervesystem. Det innebærer at «kroppen husker», om noe tilsynelatende er glemt og/eller fortrengt. Og at «kroppen forteller» gjennom kroppslige være- og reaksjonsmønstre. I behandlingen benyttes kroppslige og verbale virkemidler som er tilpasset den enkeltes tilstand og situasjon. Gjennom å arbeide med kontakten med egen kropp, reaksjonsmønstre og kroppsbevissthet kan man få forståelse for hva som bidrar til uheldige spenningsmønstre og endre disse. Det er et mål å bygge oppunder pasientens mestringsevne og ressurser, fremme pasientens bevegelsesinitiativ og stimulere til kontakt med egen kropp. Behandlingen bidrar til refleksjon over egne reaksjons- og væremåter, og til at pasienten kan gjøre nødvendige endringer i eget liv for å komme i et bedre spor. 

Hver behandling varer ca 1 time, og behandlingsprosessen går ofte over lengre tid. Gjennom dette skapes en unik behandlingsallianse og muligheter for å understøtte pasientens endrings- og bedringsprosesser, bygget på tillit. 

Hvem kan ha nytte av psykomotorisk fysioterapi?

Tall fra NAV viser at muskel/skjelettlidelser og psykiske lidelser utgjør ca 60 % av sykefraværet i 2013. Siden 2010 har andelen av slike lidelser økt med 4 % når det gjelder det totale sykefraværet. I en del tilfeller er lidelsene kortvarige og går over av seg selv, i andre tilfeller kan problemene avhjelpes ved ulik type behandling i en periode, mens i andre tilfeller igjen er problemene inngripende og langvarige – og krever langvarig behandling og oppfølging. Den store «boksen» muskel/skjelettlidelser og psykiske lidelser rommer med andre ord veldig ulike problemstillinger, både i omfang og kompleksitet.Selv om store deler av helsevesenet er bygget opp rundt et skille mellom psyke og soma, kropp og følelser, kropp og sjel, er det en stadig større anerkjennelse av at disse tingene henger sammen. Smerter, spenninger, tretthet, svimmelhet, stress, nedstemthet og lignende. Kroppslige symptomer kan være de første tegnene på at vi har undertrykket følelser og ikke lyttet til hva kroppen prøver å fortelle oss. Det kan være litt tilfeldig om pasienter med slike plager får en muskel/skjelett-diagnose eller en psykisk diagnose. I de store sekkene «muskel-skjelettlidelser» og «psykiske lidelser» finner vi pasienter med mange av de samme problemstillingene. En fysioterapeut med psykomotorisk kompetanse vil kunne identifisere kompleksiteten i pasientens plager, forstå sammenhenger mellom psyke og kropp, og sortere i hva som kan være et hensiktsmessig startpunkt for at pasienten skal kunne komme videre.Fysioterapeuter med spesialisert kompetanse innen psykomotorisk fysioterapi er spesielt dyktige til å utrede og behandle pasienter med psykiske og psykosomatiske lidelser, muskel/skjelettplager og smerteproblemer, eller det som gjerne går innunder fellesbetegnelsen «sammensatte lidelser». Slike lidelser er plagsomme og hemmende for pasientene, og utgjør store og kostbare folkehelseproblem med tanke på bruk av helsetjenester, så vel som kostnader knyttet til sykemelding, attføring og uføretrygd. Mange av pasientene har forsøkt andre typer behandling før de kommer til psykomotorisk behandling. Dette kan ha gitt symptomlette en stund, men plagene kommer gjerne tilbake dersom behandlingen kun har fokusert på symptomene, og ikke i tilstrekkelig grad har tatt fatt i sammenhenger mellom symptomer og pasientens situasjon og levd liv. 

( informasjon i stor grad hentet fra Faggruppe i psykomotorisk fysioterapi NFF)